Öryggisstefna

Tilgangur
Markmið öryggisstefnu þessari er að tryggja öryggi í meðferð og geymslu upplýsinga jafnframt því að tryggja réttleika, tiltækileika og leynd verðmæta, upplýsinga og gagna ásamt því að tryggja samfelldan rekstur og þjónustu Kapalvæðingar gagnvart viðskiptavinum þess og birgjum. Verja þarf öll gögn fyrir ógnum, ytri og innri, hvort sem er vegna innbrota, þjófnaðar, óhappa eða slysa. Opinber öryggisstefna Kapalvæðingar er mikilvæg til að fullvissa starfsmenn og viðskiptavini félagsins um heilindi og rétt vinnubrögð í rekstri fyrirtækisins.

Umfang
Öryggisstefnan tekur til allrar starfsemi Kapalvæðingar. Hún tekur til umgengni og vistunar allra upplýsinga á hvaða formi sem er og á hvaða miðli sem er. Stefnan tekur til allra samskipta Kapalvæðingar, starfsmanna, viðskiptavina, samstarfsaðila og birgja. Hún tekur einnig til hvers konar skráningar, vinnslu, samskipta, dreifingar, geymslu, afritunar og eyðingar upplýsinga. Öryggisstefnan tekur jafnframt til húsnæðis og búnaðar þar sem upplýsingar eru meðhöndlaðar eða vistaðar sem og starfsmanna og samningsbundinna viðskiptavina sem hafa aðgang að upplýsingum.

Vísun í lög og reglugerðir
Öryggisstefna þessi er birt á heimasíðu Kapalvæðingar í samræmi við tilmæli í 28. grein reglna nr. 1222 um vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum.

Stefna
Tryggja skal að eftirfarandi atriði varðandi vernd og meðferð upplýsinga séu höfð að leiðarljósi í öllum rekstri Kapalvæðingar:

Upplýsingar séu ætíð réttar og tiltækilegar þeim sem aðgangsrétt hafa.

Trúnaðarupplýsingar séu óaðgengilegar óviðkomandi og varðar gegn skemmdum, eyðingu eða uppljóstrun til aðila sem hafa ekki aðgangsrétt hvort sem er af ásetningi eða gáleysi.

Leynd upplýsinga og trúnaði sé viðhaldið.

Upplýsingar berist ekki óviðkomandi af ásetningi eða gáleysi.

Upplýsingar séu varðar gegn þjófnaði, eldi, náttúruhamförum o.þ.h.

Upplýsingar séu varðar gegn skemmdum og eyðingu af völdum tölvuveira.

Alltaf séu til áreiðanleg og örugglega varðveitt afrit af helstu gögnum og hugbúnaðarkerfum.

Upplýsingar sem fara um net komist til rétts viðtakanda ósködduð og á réttum tíma, þess sé gætt að þau fari ekki til annarra.

Áætlanir séu gerðar um samfelldan rekstur, þeim sé viðhaldið og þær prófaðar eins og kostur er.

Frávik, brot eða grunur um veikleika í upplýsingaöryggi séu tilkynnt og rannsökuð. Leiki grunur á að um refsivert athæfi sé að ræða skal það tilkynnt til stjórnar eða til öryggisstjóra Kapalvæðingar og rannsakað í samstarfi við þar til bær yfirvöld.

Ofangreint skal tryggt með eftirfarandi hætti:

Halda skal skrá yfir upplýsingaeignir og flokka þær eftir mikilvægi leyndar, réttleika og tiltækileika.Halda áhættu innan ásættanlegra marka með því að búa til og fylgja ferlum og vinnuaðferðum er snúa að meðferð upplýsinga m.a. framkvæma áhættumat með reglubundnum hætti.

Greina reglulega með formlegu áhættumati verðmæti upplýsingaeigna, viðkvæmni þeirra og ógnir sem geta stefnt þeim í hættu.

Stjórna áhættu innan ásættanlegra marka með því að starfrækja formlegt stjórnkerfi upplýsingaöryggis.

Fylgja og hlíta lögum og reglugerðum sem um starfsemina gilda.

Kapalvæðing og gagnaðilar standi við skuldbindingar og skilmála í samningum sem fyrirtækið er aðili að og varða upplýsingaöryggi.

Allir starfmenn Kapalvæðingar fái þjálfun og fræðslu varðandi upplýsingaöryggi og ábyrgð þeirra hvað varðar upplýsingaöryggi.Allir starfsmenn, verktakar og aðrir aðilar sem framkvæma vinnu við kerfi Kapalvæðingar eða fyrir hönd Kapalvæðingar skulu vera upplýstir um öryggisstefnu félagsins, stjórnkerfi upplýsingaöryggis og undirrita trúnaðaryfirlýsingu.

Tryggja skal öruggan og samfelldan rekstur fjarskiptakerfa Kapalvæðingar með því að mæla uppitíma og skilgreina uppitímaviðmið fyrir fjarskiptakerfi og þjónustu við bæði innri og ytri viðskiptavini. Í þeim tilvikum sem viðmið nást ekki skal sett fram tímasett áætlun um úrbætur og vinna hafin samkvæmt henni.

Tryggja skal gæði fjarskipta um kerfi Kapalvæðingar með því að mæla nýtingarhlutfall, tiltækileika þjónustu, rétta virkni og aðra þá þætti sem við eiga og skilgreina viðmið fyrir hvern mældan þátt sem farið er yfir með reglubundnum hætti. Í þeim tilvikum sem viðmið nást ekki skal sett fram tímasett áætlun um úrbætur og vinna hafin samkvæmt henni.

Ábyrgð
Stjórn og framkvæmdastjóri Kapalvæðingar bera ábyrgð á því að öryggisstefnu þessari sé fylgt í allri starfsemi félagsins og að starfsmenn, fyrirtæki og verktakar sem starfa í umboði Kapalvæðingar séu upplýstir um hana og sé bindandi fyrir þá.

Athugasemdir
Koma skal athugasemdum við öryggistefnu þessa og tilkynningum sem hana varða á framfæri í síma 421‐4688, bréfleiðis til Kapalvæðingar, Hafnargötu 21, 230 Reykjanesbæ eða á póstfangið kv@kv.is.

Endurskoðun
Öryggisstefnu þessa skal endurskoða í tengslum við allar meiriháttar breytingar á rekstri eða rekstrarumhverfi Kapalvæðingar en þó aldrei sjaldnar en árlega. Stjórn félagsins skal sjá til þess að viðhalda réttleika öryggisstefnunnar og hafa frumkvæði að reglulegri endurskoðun.

Reykjanesbær, 14.október 2021
Börkur Birgisson
Framkvæmdastjóri

Security policy

Purpose
The aim of this security policy is to ensure security in the handling and storage of information as well as to ensure the accuracy, availability and confidentiality of valuables, information and data as well as to ensure the continuous operation and services of Kapalvæðing towards its customers and suppliers. All data must be protected from threats, external and internal, whether due to burglary, theft or accidents. Kapalvæðing's official security policy is important to assure the company's employees and customers of integrity and the correct working methods in the company's operations.

Scope
The security policy covers all of Kapalvæðing's activities. It covers the handling and storage of all information in any form and on any medium. The policy covers all communications of Kapalvæðing, employees, customers, partners and suppliers. It also covers all types of registration, processing, communication, distribution, storage, copying and deletion of information. The security policy also covers premises and equipment where information is handled or stored, as well as employees and contractual customers who have access to information.

Reference to laws and regulations
This security policy is published on Kapalvæðing's website in accordance with the recommendations in Article 28 of Rules no. 1222 on the protection of information in public electronic communications networks.

Policy
It shall be ensured that the following aspects regarding the protection and handling of information are taken into account in all operations of Kapalvæðing:

Information is always correct and available to those who have access rights.

Confidential information is inaccessible to unauthorized persons and protects against damage, destruction or disclosure to parties who do not have access rights, whether intentionally or negligently.

Confidentiality of information and confidentiality is maintained.Information is not received by unauthorized persons intentionally or negligently.Information is protected against theft, fire, natural disasters, etc.

Information is protected against damage and destruction caused by computer viruses.

There are always reliable and secure copies of key data and software systems.Information that passes through the network reaches the right recipient undamaged and on time, making sure that it does not go to others.

Plans are made for continuous operation, they are maintained and they are tested as much as possible.

Deviations, violations or suspicions of information security vulnerabilities are reported and investigated. If a criminal act is suspected, it must be reported to the board or to the security director of Kapalvæðing and investigated in collaboration with the competent authorities.

The above shall be ensured as follows:
A record of information assets shall be kept and classified according to the importance of secrecy, accuracy and accessibility. perform risk assessments on a regular basis.

Regularly analyze with a formal risk assessment the value of information assets, their vulnerability and threats that may endanger them.

Manage risk within acceptable limits by operating a formal information security management system.

Comply with and comply with applicable laws and regulations.

Kapalvæðing and counterparties meet the obligations and terms of agreements to which the company is a party and which concern information security.

All Kapalvæðing‘s employees receive training and education regarding information security and their responsibility regarding information security. All employees, contractors and other parties who carry out work on Kapalvæðing's system or on behalf of Kapalvæðing shall be informed of the company's security policy, information security management system and sign a confidentiality statement.

The safe and continuous operation of Kapalvæðing's telecommunications systems shall be ensured by measuring uptime and defining uptime criteria for telecommunications systems and services for both internal and external customers. In cases where criteria are not met, a timed plan for improvement shall be presented and work initiated accordingly.

The quality of telecommunications through Kapalvæðing's systems shall be ensured by measuring the utilization rate, availability of services, correct functionality and other relevant factors, and defining criteria for each measured component that is reviewed on a regular basis. In cases where criteria are not met, a timed plan for improvement shall be presented and work initiated accordingly.

Liability
The Board and CEO of Kapalvæðing are responsible for ensuring that this safety policy is followed in all the company's operations and that employees, companies and contractors working on behalf of Kapalvæðing are informed of it and are binding on them.

Comments
Comments on this safety policy and announcements concerning it should be made by phone 421‐4688, by letter to Kapalvæðing, Hafnargata 21, 230 Reykjanesbær or to the e-mail address kv@kv.is.

Audit
This safety policy shall be reviewed in connection with any major changes in Kapalvæðing's operations or operating environment, but never less frequently than annually. The company's board of directors shall ensure that the security policy is upheld and initiate regular audits.

Reykjanesbaer, október 14th 2021
Börkur Birgisson
General manager